اخبار شرکت

افسانه Go (بازی روی صفحه)

2018-05-17

The board gamed Go مدتهاست که در چین حضور دارد و معتقد است که قدیمی ترین بازی هیئت مدیره مداوم در جهان است. هیچ تاریخی وجود ندارد که تولد آن را توصیف کند، اما بعدها اسطوره و افسانه ها به ما نشان می دهد که ماجرا.

یکی از افسانه ها می گوید که بازی هیئت مدیره توسط یئو، یک شاهزاده خانم افسانه ای در چین باستان ساخته شده است، او از فساد اخلاقی پسرش ناراحت شد، به طوری که او مخصوصا این برو را برای کمک به پسرش به ارمغان آورد.


یکی دیگر از گفته های قدیمی است که Go در ایالات جنگجویان، زمانی که هفت ایالت واسیال وجود دارد و اغلب جنگ های بین جنگجویان را غارت می کند، وجود دارد. گفته می شود که بازی هیئت مدیره توسط tacticans ایجاد شده و به عنوان یک ابزار برای بازی در سیاست استفاده می شود.